Eero Vesterinen, tanssija Emil Nordman, tanssija Mari Agge, teknikko Annina Blom, tuottaja Avustaja, nimetään myöhemmin

Kesto: 20 min (+ mahdollisuus 15 min keskusteluun tanssijoiden kanssa) Kielivaihtoehdot: englanti (esitys on englanninkielinen, mutta sen jälkeen järjestettävän keskustelutilaisuuden voi toteuttaa suomeksi tai englanniksi sopimuksen mukaan)
Esiintymistilan minimikoko: leveys: 6–8 m, korkeus: 3 m, syvyys: 6 m Erityistarpeet: tila tulee voida pimentää (tai vähintään hämärtää)
Hinta: 490 €/esitys
Kohderyhmät: yläkoulu, toinen aste

Lue lisää esiintyjäryhmien kotisivuilta: www.carlknifcompany.com www.duvteatern.fi

Kuva: Yoshi Omori

Sense of Hope

Sen­se of Ho­pe on duet­to, jon­ka Carl Knif on luo­nut yh­des­sä Emil Nord­ma­nin ja Ee­ro Ves­te­ri­sen kans­sa. Omae­lä­mä­ker­ral­li­sen teok­sen läh­tö­koh­ta on Emi­lin omis­sa yk­si­näi­syy­den ja ul­ko­puo­li­suu­den ko­ke­muk­sis­sa. Va­ka­vas­ta teemastaan huo­li­mat­ta teos luo teks­tin ja tans­sin kaut­ta va­loa ja läm­pöä. Voim­me­ko teh­dä so­vin­non men­nei­syy­tem­me kans­sa? Kuin­ka voi­sim­me löy­tää tiem­me ta­kai­sin va­loon?

Nordmanin kirjoittama teksti sulautuu yhdessä tehtyyn koreografiaan, jonka inspiraation lähteenä toimivat tanssijoiden yhteiset kiinnostuksen kohteet kuten videopelit ja taistelulajit.

Sen­se of Ho­pe voit­ti vuonna 2023 Finf­rin­gen Kiss my Tur­ku -pal­kin­non, jo­ka an­ne­taan suo­ma­lai­sel­le esi­tyk­sel­le, jol­la on myös kan­sain­vä­lis­tä po­ten­tiaa­lia.

Carl Knif Company on kansainvälisesti tunnettu helsinkiläinen ryhmä, joka yhdistelee teoksissaan taidokkaasti nykytanssia ja fyysistä teatteria. Tanssija Carl Knif perusti nimeään kantavan ryhmän vuonna 2012.

Monin kerroin palkittu DuvTeatern on helsinkiläinen teatteri, jonka tuotannoissa kohtaavat kehitysvammaiset ja ei-kehitysvammaiset taiteilijat. Teatteri aloitti toimintansa vuonna 1999.

Finfingen myöntämän palkinnon perustelut:
”Sen­se of Ho­pes­sa on hy­vin hen­ki­lö­koh­tai­nen ai­he ja uni­ver­saa­li ta­pa teh­dä si­säl­tö kos­ket­ta­vak­si se­kä ym­mär­ret­tä­väk­si. Raa­ti vie­hät­tyi li­säk­si to­del­la am­mat­ti­tai­toi­ses­ta to­teu­tuk­ses­ta ja yh­dis­tel­mäs­tä, jos­sa am­mat­ti­tans­si­ja Ee­ro Ves­te­ri­nen ja omien ko­ke­mus­ten­sa näyt­tä­möl­le­tuo­ja Emil Nord­man to­teut­ti­vat sa­maa tai­do­kas­ta lii­ke­kiel­tä. Sen­se of Ho­pe on eh­dot­to­mas­ti esi­tys, jo­ka kan­nat­taa vie­dä Suo­men ul­ko­puo­lel­le­kin.”

Sense of Hope valittiin Antoniapriset -ehdokkaaksi (Hangö teaterträff). Perusteluissa sanottiin näin:
”I Sense of Hope förmedlas en intim och ärlig närvaro. Dans- och ljudinstallationer bildar ett narrativ om att försonas med sin ensamhet.”